Navigace

Obsah

Stránka

Otevření prodejny v Újezdě

Otevření prodejny

7. 10. 2017 Zobrazit více

Předpouťové odpoledna v Újezdě

V sobotu před poutí proběhné v Újezdě sportovní odpoledne zakončené zábavou

14. 9. 2017 Zobrazit více

Výročí narození Jana Sladkého Koziny

Výročí narození Jana Sladkého KozinyV neděli 10.9.2017 si připomeneme 365 výročí narození slavného újezdského rodáka

6. 9. 2017 Zobrazit více

Nabídka pronájmu prodejny v Újezdě

Obec Újezd nabízí pronájem prodejny

30. 6. 2017 Zobrazit více

Pietní vzpomínka na amerického letce V.P.Kirkhama

Pietní vzpomínka na amerického letce V.P.KirkhamaPietní vzpomínka u příležitosti výročí úmrtí amerického letce

8. 5. 2017 Zobrazit více

Turnaj v mariáši 2017

Turnaj v mariáši 2017V Újezdě se konal turnaj v mariáši

10. 4. 2017 Zobrazit více

Prodej rodinného domu č. p. 112 (u Krejčíříků)


 O B E C   Ú J E Z D  Újezd 54,  344 01 Domažlice                                           č. t.: 379722282                               email: ujezdou@tiscali.cz

IČO: 00253839                                                                                        

Obec Újezd oznamuje,

podle § 39 zák. č. 128/2000 Sb. v platném znění,

 záměr prodeje majetku obce,

aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky.

         Zastupitelstvo obce Újezd na své schůzi dne 24. 3. 2017 schválilo záměr prodeje pozemku parcelní číslo st. 163, zastavěná plocha a nádvoří a stavbu Újezd č. p. 112 vše v obci Újezd a k. ú. Újezd u Domažlic za minimální cenu 640.000,- Kč.

K tomuto záměru lze podávat písemné nabídky a námitky do 15 dnů ode dne zveřejnění na úřadní desce, nejpozději však do 19. 4. 2017 do 17.00 hodin osobně v kanceláři obecního úřadu v Újezdě nebo písemně na korespondenční adresu Obecní úřad, Újezd 54, 344 01 Domažlice.

Náležitosti nabídky a doručení:

Nabídka bude doručena na Obecní úřad v Újezdě, Újezd 54, 344 01 Domažlice nejpozději do 19. 4. 2017 do 17.00 hodin, a to v zalepené obálce, která bude označena:

      a) identifikační údaje zájemce:

         - fyzická osoba uvede jméno, příjmení a adresu místa trvalého pobytu,

         - fyzická osoba podnikající uvede obchodní firmu, místo podnikání a                      identifikační číslo,

         - právnická osoba uvede název, místo podnikání a identifikační číslo

     b) Obálka bude označena nápisem „Neotvírat – záměr prodeje nemovitosti č.             p. 112“ a dále budou na obálce uvedeny úplné identifikační údaje zájemce           dle písmene a).

 Nabídka bude zejména obsahovat nabízenou cenu a záměr způsobu využití nemovitost (bydlení, rekreace apod.).

Nabídky a námitky zaslané po termínu pro doručení nebudou postoupeny k dalšímu projednání. Vyřazeny budou také nabídky předložené bez výše uvedeného označení na obálce.

Uzavření kupní smlouvy podléhá schválení Zastupitelstva obce Újezd dle ustanovení § 85 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. Obec Újezd si vyhrazuje právo zrušit záměr prodeje kdykoliv do rozhodnutí Zastupitelstva obce Újezd.

   Bližší informace v kanceláři obecního úřadu v Újezdě.

 

                                                                                       Václav Kalčík

                                                                                        starosta obce

 


7. 4. 2017 Zobrazit méně

Zájezd na výstavu HOBBY v Českých Budějovicích

TJ Sokol Újezd pořádá zájezd na výstavu

5. 4. 2017 Zobrazit více

Školení řidičů

Každoroční školení řidičů amaterů

27. 2. 2017 Zobrazit více

Stránka