Obec Újezd
ObecÚjezd

Součastnost – Obec Újezd

Současnost

  • Starosta obce – Radek Hammer
  • 1. místostarosta – Petr Duffek
  • 2. místostarosta - Marie Krmelová
  • Zastupitelé – Marcela Hořeňovská, Václav Vondraš, Ing. Václav Schleiss, Jiří Kohel

Obec Újezd má dvě části: Újezd a Petrovice. Do správního obvodu obce spadá ještě Chatová osada Újezd – Pila s téměř stovkou chat. K 1.1. 2019 žilo v Újezdě 344 obyvatel a v Petrovicích 88 obyvatel.Správní obvod obce tvoří dvě katastrální území, Újezd u Domažlic a Petrovice u Domažlic, o celkové výměře 1102 ha.

Památky v Újezdě– Špíchar ve venkovské usedlosti č.2, Kozinův statek – venkovská usedlost č.p.3. Roubenka - venkovská usedlost č.30. Pomník J.S.Koziny na Hrádku.

Památky v Petrovicích – venkovská usedlost ev.č. 111 a venkovská usedlost s hospodářskými budovami ev.č. 110.

V Kozinově statku v Újezdě č.p.3 se nachází Pamětní síň J.S.Koziny, ve které je možné zhlédnout historii chodské rebelie, kroje a pracovní náčiní a způsob života Chodů. Nad obcí na vrchu Hrádek je od roku 1895 pomník Jana Sladkého Koziny. Při jeho odhalování bylo Aloisu Jiráskovi uděleno čestné občanství obce Újezd. Pomník byl v roce 2010 nově zrestaurován. Obec je významným turistickým cílem. Vede zde několik turistických tras. Dominantou spodní části návsi je pomník obětem první a druhé světové války. V parku před prodejnou se nachází husitský pomník na památku upálení Českých bratří 6.11.1503 v Boru u Tachova, kteří pocházeli z Újezda.

V Újezdě je v provozu hospoda na Stříbrnce a  prodejna. K pořádání kulturních a společenských akcí je možné využít nově zrekonstruované prostory Kulturního domu v Újezdě. V Petrovicích je v provozu hospoda Na kovárně. V rámci správního obvodu obce se nachází restaurace Chodská chalupa na Hrádku, kde je i možnost ubytování v chatkách.

V obou obcích je vybudovaný vodovod, plynovod a kanalizace, která je v Újezdě zakončená čističkou odpadních vod.

V roce 2003 byly provedeny parkové úpravy návsi s vybudováním malého dětského koutku s houpačkami, kolotočem a skluzavkou. O rok později byla zbourána stará obecní kolna a na jejím místě vyrostla budova kde se nachází obecní úřad, hasičská zbrojnice a garáž pro obecní traktor. Dále byla opravena hráz spodního rybníka a opěrná zeď na návsi. Nový kabát dostal kostel v Újezdě. V Petrovicích byl opraven vodovod na instalováno zařízení na zlepšení kvality pitné vody a vybudován nový vodojem. Opraveny byly vnější omítky na hospodě, vybudována nová čekárna na autobusové zastávce a v rámci pozemkových úprav, které probíhají v Petrovickém katastru, byla vybudována cesta k Újezdu a na opačnou stranu k městu  Domažlice. Dále byla v Újezdě přestavěna budova bývalého obecního úřadu na prodejnu, knihovnu s internetem, archiv OÚ a společenskou místnost. V roce 2010 byla ukončena přestavba budovy bývalé mateřské školky a vzniklo zde sedm bytů. V Petrovicích byla v roce 2009 provedena úprava návsi s přípravou na vybudování hřiště pro míčové hry. V roce 2011 byla provedena oprava čtyř křížů. Obecní úřad provedl v roce 2011 na vlastní náklady opravu místní komunikace od Hadrovce na Pilu. V roce 2012 byly opraveny místní komunikace v horní části obce s úpravou autobusové zestávka a místní komunikace v ulici Kozí prd. V Petrovicích byla zahájena rekonstrukce Hasičské zbrojnice, která byla 15.6.2013 slavnostně otevřena. Na Hrádku byla vybudována vyhlídková plošina a upraven chodník k pomníku J.S.Koziny. Obec vybudovala naučnou stezku "Letecké stopy II. světové války", která vede k pomníku amerického letce v Zadní hoře. V roce 2013 byly v Újezdě uloženy do země rozvody elektrické energie, veřejného osvětlení a rozhlasu. V Petrovicích byla opravena čásť místní komunikace k č.p. 3. Obci se podařilo odkoupit celý areál Kulturního domu. Bylo  provedeno zateplení budovy při kterém byla provedena výměna dveří a oken, zateplení fasády a stropu. V současné době již slouží občanův zrekonstruovaný sál s restaurací a sociálním zařízením. První patro budovy bylo v roce 2018 přestavěno na pět nájemních bytů.V roce 2015 bylo provedeno rozšíření veřejného osvětlení v ulici u bytovka a u hřiště, kde bylo provedeno prodloužení místní komunikace a byl vybudován parkovací pás. V roce 2016 byla provedena oprava prostoru kolem pomníku padlých kde byla vybudována parkovací místa a chodníky. Obec opravila hráze hořejšího rybníka na návsi v Újezdě.  V katasrálním území Újezd u Domažlic byly dokončeny Komplexní pozemkové úpravy. V roce 2017 byly provedeny parkové úpravy kolem pomníku padlých v Újezdě. Opraven křížek v petrovských rybníkách. Byla provedena výměna trávníku na fotbalovém hřišti a instalováno uměle zavlažování trávníku. Za pomoci státní dotace byl zlikvidován nepoužívaný vrt HJ2 a zpacována studie odkanalizování Petrovic. V roce 2018 byla v Petrovicích opravena místní komunikace od č.p. 11 k č.p. 17 a vybudován chodník před hospodou. Byla opravena střech kulturního domu nad byty a opravena budova bývalé hasičské zbrojnice. Na náves v Petrovicíh byl umístěn hrací prvek pro děti. V roce 2019 pokračovala rekonstrukce místních komunikací a to podel hřiště a v Křenovce. Byla provedena oprava kostela v Újezdě. Začale oprava rybníka Sádka a příprava budování Víceúčelového hřiště. Připravoval se projekt na vydání územního rozhodnutí pro zasíťování pozemků Za Havlovy. V roce 2020 bylo vybudováno víceúčelové hřiště a provedena rekonstrukce místní komunikace v Hůrce a u kulturního domu. Obec provedla opravu kanalizace přes Kozinův statek. V sále kulturního domu byl opraven balkon včetně schodiště.

V Obci se pravidelně koná oslava masopustu, Hasičský a Sokolský ples. Pro děti připravují společenské organizace, za finanční podpory obecního úřadu, dětský karneval a dětský den.
Obec každoročně organizuje vítání občánků, mikulášskou nadílku a setkání s důchodci.Třicátého dubna každého roku se koná pietní vzpomínka u pamětní desky věnované V.P.Kirkhamovi, americkému letci,která je umístěna na budově obecního úřadu a vzpomínka pokračuje v Zadní hoře za Hrádkem. Tento pilot zde tragicky zahynul na konci války  30. dubna 1945. Po této vzpomínce se na návsi staví májka.


Společenské organizace: 

  • Sbor dobrovolných hasičů Újezd – starosta Jiří Černý - 120 členů
  • TJ Sokol Újezd – předseda Bohumil Ledvina  – 115 členů, fotbalové mužstvo hraje III. třídu okresního přeboru.
  • Myslivecké sdružení Kozinův Újezd – předseda Pavel Veber – 20 členů.
  • Sbor dobrovolných hasičů Petrovice – starosta Stanislava Duffková – 32 členů.

Koncepce rozvoje správního území Obce Újezd

1. Územní rozvoj a výstavba

V souladu se schválenou Strategií rozvoje Obce Újezd, která byla akltualizována pro období 2017 - 2022 a územním plánem obce, vytvářet podmínky pro rozvoj celého správního území obce Újezd. Podporovat výstavbu rodinných domů v Újezdě i Petrovicích.

Dokončit zasíťování stavebních pozemků v lokalitě „Za Havlovi“ v Újezdě.  V lokalitě Hrádek povolovat stavební činnost pouze v souladu se schváleným Ú.P. tak, aby byl zachován historický význam daného místa a nebyl narušen výhled do okolní krajiny, zejména směrem na město Domažlice.

V lokalitě Chatové osady Újezd-Pila nevytvářet další prostor pro rozšíření výstavby rekreačních zařízení mimo již schválená území.

V části Petrovice podporovat rozšíření výstavby 

2. Životní prostředí

V oblasti odpadů kontrolovat, aby občané správně využívali zavedený systém sběru a likvidace odpadů. Zejména správným tříděním a ukládáním na místa určená veřejnou vyhláškou obce. Zabránit vzniku černých skládek a přísně postihovat zakladatele a uživatele těchto skládek.

V oblasti ochrany ovzduší působit na majitele rodinných domů a podnikající právnické a fyzické osoby, aby k vytápění využívali v co největší míře takové způsoby vytápění, které nezatěžují ovzduší škodlivými látkami – plyn, dřevo, tepelná čerpadla a pod. Osvětovou činností vést občany k tomu, aby nespalovali zdravý škodlivé látky z plastů, gumy, a pod..

V oblasti zásobování pitnou vodou po provedených úpravách na obou vodovodech v Újezdě a Petrovicích, sledovat jejich funkčnost a kvalitu pitné vody dodávané do vodovodních řadů, v souladu platnými hygienickými předpisy. Současný výkon vodních zdrojů je dostatečný a pokryje i nárůst odběratelů v souvislosti s plánovanou bytovou výstavbou.

V oblasti kanalizace a čištění odpadních vod – Při budování nových kanalizačních řadů zvažovat možnost budování oddělené kanalizace. Postupně se připravovat na částečné rekonstrukce kanalizace v Petrovicích a v souladu se schválenou studií odkanalizování Petrovic zahájit přípravu vybudování ČOV. V Újezdě udržovat kanalizaci a ČOV ve funkčním stavu.

V oblasti lesního hospodářství se při hospodaření v lesích řídit schváleným lesním hospodářským plánem a jeho dodržováním zajistit kvalitní vzrůst obecních lesů. Sledovat hospodárné využití prostředků vkládaných do lesního hospodářství (oprava lesních cest, ochrana lesa, apd.).

Nadále udržovat a obnovovat zeleň v obou částech obce a chatové osadě Újezd-Pila. Pomáhat orgánům ochrany přírody a krajiny při údržbě a ochraně přírodní památky Šnajberská louka.

V návaznosti na pozemkové úpravy v Újezdě a v Petrovicích vytvářet podmínky pro splnění opatření ke zlepšení životního prostředí a údržbě krajiny (biocentra).

Obecní rybníky využívat nejen k chovu ryb, ale sledovat i jejich krajino-tvornou funkci(údržba břehů, odtoků a přítoků).Vyhledávat a realizovat možnosti zvýšení přítoku do rybníků v Újezdě. Provést opravu hráze a odbahnění Hatlavky.

3. Doprava

Udržet současný stupeň dopravní obslužnosti. Sledovat využívání jednotlivých autobusových linek a zastávek v rámci správního obvodu obce. Projednat možnost obnovení obousměrného provozu na silnici III. třídy přes jezero. Ve spolupráci s Krajským úřadem Plzeňského kraje a ŘSD projednat možnost vybudování protihlukových opatření u silnice I/26 v úseku od křižovatky u KD ke křižovatce na Havlovice.

V Petrovicích v rámci pozemkových úprav připravit možnost propojení cest vybudovaných při pozemkových úpravách v k.ú. Petrovice s navazujícími cestami v k.ú. Újezd u Domažlice tak, aby došlo k propojení města Domažlice s obcí Újezd , vrchem Hrádek a dále do obce Trhanov a rekreační oblasti Babylon.

 V návaznosti na zasíťování stavebních pozemků Za Havlovi (posílení kanalizace) vybudovat chodníky u místní komunikace u bytovky.

4. Kultura a cestovní ruch

Presentovat Újezd jako významnou historickou chodskou ves. Nadále provozovat Pamětní síň Jana Sladkého Koziny a stále hledat možnosti zvýšení efektivnosti jejího provozu. Pořádat kulturní a společenské akce ke zvýraznění obce a jejího okolí. Podporovat kulturní a společenské akce pořádané spolky a organizacemi v obou částech obce. V rámci rozvoje cestovního ruchu zvýšit informovanost návštěvníků o historii obce a okolí prostřednictvím presentace na vebových stránkách obce a na akcích pořádaných svazkem obcí Domažlicko. Ve spolupráci s informačním střediskem v Klenčí pod Čerchovem zajistit vybavení muzea propagačním materiálem nejen o naší obci, ale i o celém Chodsku a Českém lese. Ve spolupráci s majitelem a provozovatelem Chodské chalupy na Hrádku zvýšit atraktivnost tohoto turisticky významného místa zajištěním odpovídajících restauračních a ubytovacích služeb a zajištěním důstojného prostředí okolí pomníku J.S.Koziny,odpovídající významu památného místa.

 V Petrovicích zvážit po opravě budovy Hasičské zbrojnice možnost znovu otevření knihovny vybavené internetem.

Nadále udržovat dobrý vzhled místního kostela sv.Václava jako jedné z dominant obce.

Obec bude nadále pokračovat v pořádání již tradičních kulturních a společenských akcích.

5. Sport a mládež

 Do vybudovat dětské hřiště na návsi v Petrovicích. Podporovat TJ Sokol při zapojování mládeže do sportovní činnosti a hasiče v obou částech obce při udržení a zkvalitnění práce s mladými hasiči a dětmi vůbec. Nadále finančně podporovat jednotlivé sportovní akce (kopaná,stolní tenis, kuželky, atd.). Podporovat společenské organizace při pořádání letních táborů. V roce 2018 schválila obec Strategický plán rozvoje sportu.

6. Regionální spolupráce

Obec Újezd je členem dobrovolného svazku obcí Domažlicko,sdružení obcí pro odpadové hospářství LAZCE a členem MAS Český les. Obec se bude podílet na přípravě a realizaci akcí, které navazují na její správní území a u nichž je předpoklad na zvýšení atraktivity a návštěvnosti našich obcí.

Záměrem je propojení tras pro pěší a cyklo-turistiku s městem Domažlice, rekreační oblastí Babylon a dalšími historickými chodskými obcemi- Draženov, Klenčí, Postřekov a Chodov.

7. Obecní úřad

V práci obecního úřadu vycházet ze skutečnosti, že úřad pomáhá občanům při řešení každodenních problémů jejich života a musí pro ně zajišťovat kvalitní služby. Svým jednáním vytvářet atmosféru přátelství a spolupráce při dodržování zákonných ustanovení a schválených obecních vyhlášek. Při jednáních se nepovyšovat. Jednat nestraně a účastníky jednání neponižovat a nezesměšňovat. Žádosti a připomínky občanů vyřizovat v co nejkratším čase. Při rozhodování o majetku obce mít na zřeteli, že tento majetek není v osobním vlastnictví zastupitelů, ale je ve vlastnictví obce a obec tvoří občané obce. Tito dočasně pověřili zastupitele aby tento majetek spravovali.

Koncepce je otevřený dokument, který bude v souladu s potřebami obce aktualizován.

Projednáno na schůzi ZO dne 21.11.2008.

Aktualizováno 6.9.2021.

Datum vložení: 27. 8. 2008 10:58
Datum poslední aktualizace: 17. 1. 2023 7:43

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
1
1 2 3 4 5

Svátek

Svátek má Rudolf

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Aktuální počasí

dnes, středa 17. 4. 2024
déšť 7 °C 2 °C
čtvrtek 18. 4. déšť se sněhem 8/1 °C
pátek 19. 4. déšť se sněhem 5/0 °C
sobota 20. 4. déšť se sněhem 4/-1 °C

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Domažlicko

Svazek Domažlicko