Obec Újezd
ObecÚjezd

Součastnost – Obec Újezd

Současnost

  • Starosta obce – Václav Kalčík
  • 1. místostarosta – Petr Duffek
  • 2. místostarosta - Marie Krmelová
  • Zastupitele – Miloš Rada, Pavel Hána, Josef Dufek, Jiří Kohel

Obec Újezd má dvě části: Újezd a Petrovice. Do správního obvodu obce spadá ještě Chatová osada Újezd – Pila s téměř stovkou chat. K 1.1. 2019 žilo v Újezdě 344 obyvatel a v Petrovicích 88 obyvatel.Správní obvod obce tvoří dvě katastrální území, Újezd u Domažlic a Petrovice u Domažlic, o celkové výměře 1102 ha.

Památky v Újezdě– Špíchar ve venkovské usedlosti č.2, Kozinův statek – venkovská usedlost č.p.3. Roubenka - venkovská usedlost č.30. Pomník J.S.Koziny na Hrádku.

Památky v Petrovicích – venkovská usedlost ev.č. 111 a venkovská usedlost s hospodářskými budovami ev.č. 110.

V Kozinově statku v Újezdě č.p.3 se nachází Pamětní síň J.S.Koziny, ve které je možné zhlédnout historii chodské rebelie, kroje a pracovní náčiní a způsob života Chodů. Nad obcí na vrchu Hrádek je od roku 1895 pomník Jana Sladkého Koziny. Při jeho odhalování bylo Aloisu Jiráskovi uděleno čestné občanství obce Újezd. Pomník byl v roce 2010 nově zrestaurován. Obec je významným turistickým cílem. Vede zde několik turistických tras. Dominantou spodní části návsi je pomník obětem první a druhé světové války. V parku před prodejnou se nachází husitský pomník na památku upálení Českých bratří 6.11.1503 v Boru u Tachova, kteří pocházeli z Újezda.

V Újezdě je v provozu hospoda na Stříbrnce a  prodejna. K pořádání kulturních a společenských akcí je možné využít nově zrekonstruované prostory Kulturního domu v Újezdě. V Petrovicích je v provozu hospoda Na kovárně. V rámci správního obvodu obce se nachází restaurace Chodská chalupa na Hrádku, kde je i možnost ubytování v chatkách.

V obou obcích je vybudovaný vodovod, plynovod a kanalizace, která je v Újezdě zakončená čističkou odpadních vod.

V roce 2003 byly provedeny parkové úpravy návsi s vybudováním malého dětského koutku s houpačkami, kolotočem a skluzavkou. O rok později byla zbourána stará obecní kolna a na jejím místě vyrostla budova kde se nachází obecní úřad, hasičská zbrojnice a garáž pro obecní traktor. Dále byla opravena hráz spodního rybníka a opěrná zeď na návsi. Nový kabát dostal kostel v Újezdě. V Petrovicích byl opraven vodovod na instalováno zařízení na zlepšení kvality pitné vody a vybudován nový vodojem. Opraveny byly vnější omítky na hospodě, vybudována nová čekárna na autobusové zastávce a v rámci pozemkových úprav, které probíhají v Petrovickém katastru, byla vybudována cesta k Újezdu a na opačnou stranu k městu  Domažlice. Dále byla v Újezdě přestavěna budova bývalého obecního úřadu na prodejnu, knihovnu s internetem, archiv OÚ a společenskou místnost. V roce 2010 byla ukončena přestavba budovy bývalé mateřské školky a vzniklo zde sedm bytů. V Petrovicích byla v roce 2009 provedena úprava návsi s přípravou na vybudování hřiště pro míčové hry.

Obec se snaží připravit další stavební parcely jak v Újezdě tak i v Petrovicích. V roce 2011 byla provedena oprava čtyř křížů. Obecní úřad provedl v roce 2011 na vlastní náklady opravu místní komunikace od Hadrovce na Pilu. V roce 2012 byly opraveny místní komunikace v horní části obce s úpravou autobusové zestávka a místní komunikace v ulici Kozí prd. V Petrovicích byla zahájena rekonstrukce Hasičské zbrojnice, která byla 15.6.2013 slavnostně otevřena. Na Hrádku byla vybudována vyhlídková plošina a upraven chodník k pomníku J.S.Koziny. Obec vybudovala naučnou stezku "Letecké stopy II. světové války", která vede k pomníku amerického letce v Zadní hoře. V roce 2013 byly v Újezdě uloženy do země rozvody elektrické energie, veřejného osvětlení a rozhlasu. V Petrovicích byla opravena čásť místní komunikace k č.p. 3. Obci se podařilo odkoupit celý areál Kulturního domu. Bylo  provedeno zateplení budovy při kterém byla provedena výměna dveří a oken, zateplení fasády a stropu. V současné době již slouží občanův zrekonstruovaný sál s restaurací a sociálním zařízením. První patro budovy bylo v roce 2018 přestavěno na pět nájemních bytů.V roce 2015 bylo provedeno rozšíření veřejného osvětlení v ulici u bytovka a u hřiště, kde bylo provedeno prodloužení místní komunikace a byl vybudován parkovací pás. V roce 2016 byla provedena oprava prostoru kolem pomníku padlých kde byla vybudována parkovací místa a chodníky. Obec opravila hráze hořejšího rybníka na návsi v Újezdě.

V katasrálním území Újezd u Domažlic byly dokončeny Komplexní pozemkové úpravy. V roce 2017 byly provedeny parkové úpravy kolem pomníku padlých v Újezdě. Opraven křížek v petrovských rybníkách. Byla provedena výměna trávníku na fotbalovém hřišti a instalováno uměle zavlažování trávníku. V roce 2018 byla v Petrovicích opravena místní komunikace od č.p. 11 k č.p. 17 a vybudován chodník před hospodou. V roce 2019 pokračovala rekonstrukce místních komunikací a to podel hřiště a v Křenovce. Byla provedena oprava kostela v Újezdě. Začale oprava rybníka Sádka a příprava budování Víceúčelového hřiště. Čeká nás příprava zasíťování pozemků Za Havlovy.

 

V Obci se pravidelně koná oslava masopustu, Hasičský a Sokolský ples. Pro děti připravují společenské organizace, za finanční podpory obecního úřadu, dětský karneval a dětský den.
Obec každoročně organizuje vítání občánků, mikulášskou nadílku a setkání s důchodci.Třicátého dubna každého roku se koná pietní vzpomínka u pamětní desky věnované V.P.Kirkhamovi, americkému letci,která je umístěna na budově obecního úřadu a vzpomínka pokračuje v Zadní hoře za Hrádkem. Tento pilot zde havaroval na konci války  30. dubna 1945. Po této vzpomínce se na návsi staví májka.


Společenské organizace: 

  • Sbor dobrovolných hasičů Újezd – starosta Jiří Černý - 120 členů
  • TJ Sokol Újezd – předseda Bohumil Ledvina  – 115 členů, fotbalové mužstvo hraje III. třídu okresního přeboru.
  • Myslivecké sdružení Kozinův Újezd – předseda Pavel Veber – 20 členů.
  • Sbor dobrovolných hasičů Petrovice – starosta Stanislava Duffková – 32 členů.

Koncepce rozvoje správního území Obce Újezd

1. Územní rozvoj a výstavba

V souladu se schválenou Strategií rozvoje Obce Újezd, která byla akltualizována pro období 2017 - 20222 a územním plánem obce, vytvářet podmínky pro rozvoj celého správního území obce Újezd. Podporovat výstavbu rodinných domů v Újezdě i Petrovicích.

Dokončit přípravu stavebních pozemků v lokalitě „Za Havlovi“ v Újezdě.  V lokalitě Hrádek povolovat stavební činnost pouze v souladu se schváleným Ú.P. tak, aby byl zachován historický význam daného místa a nebyl narušen výhled do okolní krajiny, zejména směrem na město Domažlice.

V lokalitě Chatové osady Újezd-Pila nevytvářet další prostor pro rozšíření výstavby rekreačních zařízení mimo již schválená území.

V části Petrovice ïntezivně jednat s majiteli pozemků, určených územním plánem pro výstavbu rodinných domů, o jejich prodeji a následné přípravě pro výstavbu.

Při stavbách rodinných domů k trvalému bydlení napomáhat stavebníkům bezplatnou dodávkou části dřeva z obecních lesů, ukládáním stavebního odpadu na obecní skládky a hledat další formy pomoci.

2. Životní prostředí

V oblasti odpadů kontrolovat, aby občané správně využívali zavedený systém sběru a likvidace odpadů. Zejména správným tříděním a ukládáním na místa určená veřejnou vyhláškou obce. Zabránit vzniku černých skládek a přísně postihovat zakladatele a uživatele těchto skládek.

V oblasti ochrany ovzduší působit na majitele rodinných domů a podnikající právnické a fyzické osoby, aby k vytápění využívali v co největší míře takové způsoby vytápění, které nezatěžují ovzduší škodlivými látkami – plyn, dřevo, tepelná čerpadla a pod. Osvětovou činností vést občany k tomu, aby nespalovali zdravý škodlivé látky z plastů, gumy, a pod..

V oblasti zásobování pitnou vodou po provedených úpravách na obou vodovodech v Újezdě a Petrovicích, sledovat jejich funkčnost a kvalitu pitné vody dodávané do vodovodních řadů, v souladu platnými hygienickými předpisy. Současný výkon vodních zdrojů je dostatečný a pokryje i nárůst odběratelů v souvislosti s plánovanou bytovou výstavbou.

V oblasti kanalizace a čištění odpadních vod – Při budování nových kanalizačních řadů zvažovat možnost budování oddělené kanalizace. Postupně se připravovat na částečné rekonstrukce kanalizace v Petrovicích a v souladu se schválenou studií odkanalizování Petrovic zahájit přípravu vybudování ČOV. V Újezdě udržovat kanalizaci a ČOV ve funkčním stavu.

V oblasti lesního hospodářství se při hospodaření v lesích řídit schváleným lesním hospodářským plánem a jeho dodržováním zajistit kvalitní vzrůst obecních lesů. Sledovat hospodárné využití prostředků vkládaných do lesního hospodářství (oprava lesních cest, ochrana lesa, apd.).

Nadále udržovat a obnovovat zeleň v obou částech obce a chatové osadě Újezd-Pila. Pomáhat orgánům ochrany přírody a krajiny při údržbě a ochraně přírodní památky Šnajberská louka.

V návaznosti na pozemkové úpravy v Újezdě a v Petrovicích vytvářet podmínky pro splnění opatření ke zlepšení životního prostředí a údržbě krajiny (biocentra).

Obecní rybníky využívat nejen k chovu ryb, ale sledovat i jejich krajino-tvornou funkci(údržba břehů, odtoků a přítoků).Vyhledávat a realizovat možnosti zvýšení přítoku do rybníků v Újezdě. Provést opravu hráze a odbahnění Hatlavky.

3. Doprava

Udržet současný stupeň dopravní obslužnosti. Sledovat využívání jednotlivých autobusových linek a zastávek v rámci správního obvodu obce. Projednat možnost obnovení obousměrného provozu na silnici III. třídy přes jezero. Ve spolupráci s Krajským úřadem Plzeňského kraje a ŘSD projednat možnost vybudování protihlukových opatření u silnice I/26 v úseku od křižovatky u KD ke křižovatce na Havlovice.

V Petrovicích v rámci pozemkových úprav připravit možnost propojení cest vybudovaných při pozemkových úpravách v k.ú. Petrovice s navazujícími cestami v k.ú. Újezd u Domažlice tak, aby došlo k propojení města Domažlice s obcí Újezd , vrchem Hrádek a dále do obce Trhanov a rekreační oblasti Babylon.

 V návaznosti na zasíťování stavebních pozemků Za Havlovi (posílení kanalizace) vybudovat chodníky u místní komunikace u bytovky.

4. Kultura a cestovní ruch

Presentovat Újezd jako významnou historickou chodskou ves. Nadále provozovat Pamětní síň Jana Sladkého Koziny a stále hledat možnosti zvýšení efektivnosti jejího provozu. Pořádat kulturní a společenské akce ke zvýraznění obce a jejího okolí. Podporovat kulturní a společenské akce pořádané spolky a organizacemi v obou částech obce. V rámci rozvoje cestovního ruchu zvýšit informovanost návštěvníků o historii obce a okolí prostřednictvím presentace na vebových stránkách obce a na akcích pořádaných svazkem obcí Domažlicko. Ve spolupráci s informačním střediskem v Klenčí pod Čerchovem zajistit vybavení muzea propagačním materiálem nejen o naší obci, ale i o celém Chodsku a Českém lese. Ve spolupráci s majitelem a provozovatelem Chodské chalupy na Hrádku zvýšit atraktivnost tohoto turisticky významného místa zajištěním odpovídajících restauračních a ubytovacích služeb a zajištěním důstojného prostředí okolí pomníku J.S.Koziny,odpovídající významu památného místa.

 V Petrovicích zvážit po opravě budovy Hasičské zbrojnice možnost znovu otevření knihovny vybavené internetem.

Nadále udržovat dobrý vzhled místního kostela sv.Václava jako jedné z dominant obce.

Obec bude nadále pokračovat v pořádání již tradičních kulturních a společenských akcích.

5. Sport a mládež

 Do vybudovat dětské hřiště na návsi v Petrovicích. Podporovat TJ Sokol při zapojování mládeže do sportovní činnosti a hasiče v obou částech obce při udržení a zkvalitnění práce s mladými hasiči a dětmi vůbec. Nadále finančně podporovat jednotlivé sportovní akce (kopaná,stolní tenis, kuželky, atd.). Podporovat společenské organizace při pořádání letních táborů.

6. Regionální spolupráce

Obec Újezd je členem dobrovolného svazku obcí Domažlicko,sdružení obcí pro odpadové hospářství LAZCE a členem MAS Český les. Obec se bude podílet na přípravě a realizaci akcí, které navazují na její správní území a u nichž je předpoklad na zvýšení atraktivity a návštěvnosti našich obcí.

Záměrem je propojení tras pro pěší a cyklo-turistiku s městem Domažlice, rekreační oblastí Babylon a dalšími historickými chodskými obcemi- Draženov, Klenčí, Postřekov a Chodov.

7. Obecní úřad

V práci obecního úřadu vycházet ze skutečnosti, že úřad pomáhá občanům při řešení každodenních problémů jejich života a musí pro ně zajišťovat kvalitní služby. Svým jednáním vytvářet atmosféru přátelství a spolupráce při dodržování zákonných ustanovení a schválených obecních vyhlášek. Při jednáních se nepovyšovat. Jednat nestraně a účastníky jednání neponižovat a nezesměšňovat. Žádosti a připomínky občanů vyřizovat v co nejkratším čase. Při rozhodování o majetku obce mít na zřeteli, že tento majetek není v osobním vlastnictví zastupitelů, ale je ve vlastnictví obce a obec tvoří občané obce. Tito dočasně pověřili zastupitele aby tento majetek spravovali.

 

Koncepce je otevřený dokument, který bude v souladu s potřebami obce aktualizován.

Projednáno na schůzi ZO dne 21.11.2008.

Aktualizováno 7.4.2020.

Datum vložení: 27. 8. 2008 10:58
Datum poslední aktualizace: 27. 10. 2020 11:36
Autor:

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Svátek

Svátek má Anastázie

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Domažlicko

Svazek Domažlicko

Aktuální počasí

Počasí dnes:

15. 4. 2021

zatazenosesnezenim

Bude oblačno až zataženo, místy sněhové přeháňky nebo sněžení. Denní teploty 2 až 6°C. Noční teploty 1 až -3°C.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie